Samband
På denna sida avhandlas högre militära sambandssystem i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Det högre sambandet under kalla kriget var milt sagt komplext. Till viss del beror detta på brist på samverkan mellan försvarsgrenarna. Flygvapnet hade tidigt stort behov av modernt samband, medan övriga försvaret var långsammare. Detta gjorde att flygvapnet ofta inte hade tid att vänta in övriga grenar av försvaret, eller invänta resultat av försvarsgemensamma utredningar. Istället byggde flygvapnet ut sina sambandssystem efter eget behov. När senare ett försvarsgemensamt sambandssystem av motsvarande slag skulle byggas, såg ibland kravbilden annorlunda ut. Detta resulterade ibland i parallella system som inte alltid var enkla att samordna.

Dessutom skedde utbyggnaden och moderniseringen av sambandsnäten etappvis, där nyare delar ofta fick andra namn än de äldre delarna. På så sätt kan ett och samma sambandsnät ha olika benämningar under olika tidsperioder, och delar av samma sambandsnät kan heta olika saker beroende på vilken delen är.

Korven kan skivas på många ledder, sambandet likaså. De två naturliga sätten att dela upp sambandet är att antingen dela in det efter användningsområde, eller efter den underliggande teknologin. Ett problem i sammanhanget är att olika system inom försvaret har delats in och benämnts på olika sätt. Så har exempelvis luftoperativa radionätet (Lopra) och försvarets fasta radiolänknät (FFRL) byggts upp och benämnts efter den underliggande teknologin, medan exempelvis ÖBs krigstelegrafnät och flygvapnets styrdatanät benämnts efter användningen. Slutligen har vi den stora säcken försvarets telenät (FTN), ett nät av nät där multipla teknologier används för förmedling av multipla typer av trafik.

Jag har valt att skiva korven på båda ledderna (att strimla den?). Jag har dels skapat ett antal sidor med olika typer av användningsområden: telegrafi, telefoni, fjärrskrift och dataöverföring. Dessa har var sin sida i menyn till vänster.

Jag har dessutom delat in sambandsnäten efter den underliggande teknologin för överföring. Uppdelningen är i trådnät, radionät och radiolänknät. Var och en av dessa har också en egen sida med länkar i fältet till vänster.

Beroende på benämningen av näten har sedan de olika sambandsnäten fått sina sidor under någon av rubrikerna. På den andra "ledden" har jag länkat dit. Som ett exempel ligger flygvapnets styrdatanät under dataöverföring. Från sidan om radionät (vilket flygvapnets styrdatanät är ett exempel på) finns då en länk till sidan om flygvapnets styrdatanät.

Försvarets Telenät, FTN, slutligen, spänner tvärs över alla områden, och har fått en egen sida, FTN.

Lista över sambandsnät

Här är en lista med länkar till sidorna om olika sambandsnät (notera att vissa av nedanstående benämningar är alternativa namn på samma fysiska nät):

Arméns fasta radionät

Automatisk teletrafik, landsomfattande (ATL)

Fasta nätet

Flygvapnets fasta radiolänknät, FFRL

Flygvapnets krigsfjärrskriftsnät

Flygvapnets radionät

Flygvapnets telefaxnät

Flygvapnets väderleksnät

Flygvapnets styrdatanät

Fredsfjärrskriftsnätet

Fredsradionätet

Försvarets fasta radiolänknät, FFRL

Försvarets gemensamma krigsfjärrskriftsnät

Försvarets telenät, FTN

Högkvarterets fasta radionät

Högkvartersnätet

Krigsfjärrskriftsnätet

Krigsfjärrskriftsnätets radiodel

Luftförsvarets trådnät

Luftoperativa radionätet, Lopra

Marinens krigsfjärrskriftsnät

Stab-stab-radionätet

ÖB:s krigsfjärrskriftsnät

ÖB:s krigstelegrafnät

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se