Samband - Telegrafi
På denna sida avhandlas det militära sambandets telegrafi i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Introduktion

Telegrafi innebär signalering med en enkel signal, där det enda som behöver urskiljas är skillnaden mellan signal och icke-signal. Morsekoden är den allra vanligaste formen av kodning för telegrafi.

Telegrafi är den äldsta formen av samband över såväl tråd som radio, av den enkla anledningen att det är lättast att bara behöva skilja signal från icke-signal. Innan förstärkare och radiostationer utvecklats tillräckligt för att tillåta telefoni över tråd eller radio, var telegrafi det enda möjliga sättet att överföra information över dessa sambandsmedel.

Eftersom telegrafi är en form av binär kodning, har termen telegrafi under vissa perioder även använts för digital överföring av information. Tidig fjärrskrift kunde gå under benämningen telegrafi, som i krigstelegrafnätet. Jag har dock valt att under denna sida endast ta upp telegrafi i betydelsen överföring med Morse eller liknande koder. För fjärrskrift hänvisas istället till sidan om fjärrskrift.

Trådbunden telegrafi

Trådbunden telegrafi konkurrerades snabbt ut av telefonin. Vid tiden för kalla kriget hade den trådbundna telegrafin (d.v.s. Morse över tråd) sedan länge helt spelat ut sin roll. Fjärrnyckling av radiostationer (att signalisten inte satt vid radiostationen utan hade en lång kabel mellan sig och stationen) förkom givetvis, men då endast som ett led för att komma åt det trådlösa mediet.

Trådlös telegrafi

Trådlös telegrafi stod sig i militära sammanhang mycket bättre i konkurrensen mot telefonin. Dels förekom optisk telegrafi (signallampor) långt fram i tiden, men även radiotelegrafi fanns kvar genom hela kalla kriget.

Orsaken till att radiotelegrafi stod sig i konkurrens med radiotelefoni var att radio är enkelt för fienden att störa. Även då radiostationerna utvecklats så att telefoni under normala förhållanden var helt tillförlitligt, var störning från fienden ett svårt hinder för radiotelefonins användning i krig. Telegrafi har lättare att ta sig igenom fientliga störningsförsök, eftersom mottagaren endast behöver kunna urskilja signal eller icke-signal.

Av denna anledning fanns telegrafiförband även under kalla kriget. Telegrafin var främst ett reservsamband om andra sambandsmedel skulle störas ut eller bekämpas på andra sätt, men telegrafin var såpass robust mot störningsförsök att det ansågs befogat att fortsatt ha telegrafiförband, och att utbilda telegrafister.

Sidor och länkar till sidor om näten

Följande nät har sidor under denna sida:

ÖB:s krigstelegrafnät

Följande nät har länkar till annan del av webplatsen:

Arméns fasta radionät

Fasta nätet

Fredsradionätet

Högkvartersnätet

Stab-stab-radionätet

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se