Regionalt civilt försvar - Län och landsting
Det civila försvaret på regional nivå, i län och landsting, beskrivs på denna sida.

Länsstyrelse

I de flesta fall sammanföll länet med försvarsområdet. Länsstyrelsen hade, precis som försvarsområdesbefälhavaren, territoriellt ansvar för länet. Länsstyrelsen och försvarsområdesstaben hade därför stort behov av samverkan. Denna samverkan löstes genom att inrätta gemensamma stabsplatser, gplatser, där länsstyrelse och fo-stab var samgrupperade.

Under de tidiga delarna av kalla kriget var detta en naturlig lösning. Utgångspunkten för totalförsvaret var att Sverige skulle bli utsatt för ett totalt krig, och då skulle den civila personalen riskera bekämpning av fienden, och ett gott skydd var viktigt.

Med tiden växte dock problemen med denna lösning, allteftersom Sverige i ökande grad rustade för ett begränsat krig med minskande inslag av totalt krig. Ett av problemen var att den civila personalen från länsstyrelsen skyddades av folkrätten, men genom att sätta sig i en gemensam stabsplats med den militära ledningen för fo:t, utsatte sig länsstyrelsens civila personal för risken att bli bekämpad av fienden.

Under 1970-talet inleddes därför en utflyttning av länsstyrelsens civila ledningsorgan från gplatserna. Kvar lämnades samverkanspersonal som skulle tillse att samverkan mellan fo-stab och länsstyrelse fungerade. Länsstyrelsen flyttade till en egen krigsledningsplats, ofta i anslutning till den fredstida arbetsplatsen. Se dock även sidan om folkrätten för en diskussion om hur välbetänkt denna utflyttning sannolikt var.

Landsting

Landstingens ansvar för sjukvården gjorde av naturliga skäl att de ansvarade för ett högprioriterat område i krig. Den normala civila sjukvården måste givetvis fortgå under krig, dessutom tillkom den civila krigssjukvården att ta hand om krigsskadade civila. Samverkan med den militära sjukvården i krig var givetvis omfattande, inte minst på grund av att sjukvårdspersonal var en stor bristvara i krig. Krigssjukvården är så intressant att jag har skapat en egen sida för den.

Undsättningskårer

Länsstyrelsen hade ansvar för regionala undsättningskårer. Dessa skulle undsätta orter som utsatts för bombningar, genom räddning och uppröjning.

Verkskyddet

Länsstyrelsen hade också ansvar för verkskyddet. Verkskyddet var en del av civilförsvaret inriktad på skydd av försvarsviktiga anläggningar. Verkskyddet har en egen sida.

//MatsB   v 1.4 2015-01-06


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se