Grupp B
Denna sida behandlar den hemliga organisation som gick under beteckningen Grupp B.

Grupp B

Grupp B var en hemlig avdelning vid försvarsstabens säkerhetsavdelning.

Chef för Grupp B var Birger Elmér, därav bokstaven B i benämningen Grupp B.

Upprinnelsen till Grupp B är höljd i dunkel, och inte ens de statliga utredningar som arbetat med frågan efter kalla krigets slut har lyckats bringa klarhet till bakgrunden bakom Grupp B:s tillkomst.

Klart är i alla fall att Grupp B formaliserades inom försvarsstaben år 1957 med syftet att bedriva säkerhetsverksamhet inriktad på kartläggning av säkerhetsrisker inom Sverige. I klartext innebar detta att Grupp B kartlade svenska kommunister.

Socialdemokratin och kartläggningen av kommunister

Den ovan nämnda kartläggningsverksamheten hade dock startat tidigare än 1957, redan i samband med Metallstrejken på våren 1945 (medan andra världskriget fortfarande pågick) började socialdemokraterna kartlägga kommunister. Det är oklart exakt när Birger Elmér och därmed Grupp B kom in i bilden.

Det står dock helt klart att Birger Elmér redan i början av 1950-talet hade nära kontakter med den socialdemokratiska ledningen och därmed med statsledningen. Elmér var något för 1950-talet så ovanligt som en militär officer med socialdemokratiska åsikter, och passade därför utmärkt i rollen som militär samverkansman med statsledningen.

Socialdemokraterna ute i landet förde en kamp mot kommunisterna om makten över fackföreningarna. Efter andra världskriget ökade kommunisternas inflytande inom fackföreningarna, och för att motverka detta använde socialdemokratin sin organisation av arbetsplatsombud för att dessa skulle rapportera om kommunistiska aktiviteter på arbetsplatserna. Denna information samlades in centralt och kunde användas för riktade aktioner.

Någonstans föddes tanken på en symbios mellan socialdemokraternas partiegna önskan att hålla koll på kommunistisk verksamhet på alla arbetsplatser och den militära säkerhetstjänstens "författningsskyddande verksamhet" att hålla koll på kommunistisk verksamhet på arbetsplatser viktiga för totalförsvaret.

Ingen av de utredningar som gjorts har som sagt lyckats bringa klarhet i vem som tog initiativet till denna symbios, det enda som står klart är att verksamheten tidigt måste ha varit sanktionerad av såväl statsledning som militärledning. Hösten 1957 ombildades regeringen till en ren socialdemokratisk regering, och detta kom också att bli tidpunkten när Grupp B formellt trädde i aktion.

Den oheliga alliansen

Symbiosen, eller den "oheliga alliansen", bestod i att socialdemokraterna, via sina över 20.000 arbetsplatsombud, rapporterade vilka arbetare som hyste kommunistiska åsikter, och vilka kommunistiska aktiviteter som pågick på arbetsplatserna.

Denna information överlämnades till Grupp B vid försvarsstaben, där ett omfattande åsiktsregister byggdes upp. Detta register användes då personal kontrollerades inför eventuell anställning vid försvarsmakten, samt vid kontroller inför inkallelser och krigsplaceringar.

Mer kontroversiellt var kanske att Grupp B vidarebefordrade delar av denna information till säkerhetspolisen att införa i det centrala register som hölls vid säkerhetspolisen. Detta register användes bland annat vid den civila personalkontrollen. Personalkontrollen skedde vid anställningar vid ett stort antal företag vilka hade betydelse för totalförsvaret.

Socialdemokraterna fick även något tillbaka; Grupp B informerade socialdemokraterna om förestående kommunistiska aktioner och om andra relevanta omständigheter som kommit Grupp B till del.

Stay Behind

Grupp B organiserade även en Stay-Behind-rörelse, se sidan om motståndsrörelser för mer information om detta.

Slutet för Grupp B, födelsen av IB

År 1961 skedde en omorganisation där Grupp B fick status av självständigt kontor och kom att kallas B-kontoret.

År 1964-65 slogs B-kontoret samman med T-kontoret till Informationsbyrån (IB). Se vidare sidan om Informationsbyrån för information om senare skeden.

//MatsB   v 1.0 2008-06-20


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se